blob: 142571b1489bc92c69b15215bb17bdde7d0bb316 [file] [log] [blame]
DIST setuptools_scm_git_archive-1.0.tar.gz 2553 BLAKE2B a5ed592384800585b3f58b40571edc929872908bcb5e2d012cefe34e6cd84ee420a3bbbb9e856ef0fbbb972931abb4913d245b98d54b82aaf659247b92a1303e SHA512 fd1a06c86d1a8394e37b91d374b93dd5902906795360688b49077a4530240fd6be575ee66d51c3f61931bc837711bc3c59491d7c9cd165c34e2ec1f314b4cfbc