blob: 93ac653df6144a46abd1a711518ccf2bd9a8a5c8 [file] [log] [blame]
DIST libXdamage-1.1.5.tar.bz2 303750 BLAKE2B 78cb593365cc842cbc6fcb4dec94aa28293c385ad7ecfef032117d19e98c7b3f252c53b79559096b1c0b259d24a59220e9af7fb60d55c55f4474a33d117958de SHA512 a3ca6cc33b1727f717a3e2aa5593f660508a81a47918a0aa949e9e8fba105e303fe5071983b48caac92feea0fe6e8e01620805e4d19b41f21f20d837b191c124