blob: c645e75da8350cfc28cdb91bd8647a3185c19e12 [file] [log] [blame]
Various clean-ups and fix makefile dir creation.
--- cku302/ckcmai.c
+++ cku302/ckcmai.c
@@ -561,6 +561,8 @@
#include "ckntap.h"
#endif /* NT */
+#include <time.h>
+
#ifndef NOSERVER
/* Text message definitions.. each should be 256 chars long, or less. */
#ifdef MINIX
--- cku302/ckuus5.c
+++ cku302/ckuus5.c
@@ -7853,7 +7853,7 @@
printf(" --bannerfile=%s\n",bannerfile ? bannerfile : "(null)");
printf(" --cdfile:%s\n",cdmsgstr ? cdmsgstr : "(null)");
printf(" --cdmessage:%d\n",srvcdmsg);
- printf(" --helpfile:%d\n",helpfile);
+ printf(" --helpfile:%s\n",helpfile ? helpfile : "(null)");
if (inserver) {
printf("\n");
break;
--- cku302/ckuusx.c
+++ cku302/ckuusx.c
@@ -57,7 +57,6 @@
#include <termcap.h>
#endif /* NOHTERMCAP */
#endif /* BSD44 */
-#else /* !BSD44 */
#ifdef linux
#include <term.h>
#endif /* linux */
--- cku302/makefile
+++ cku302/makefile
@@ -1047,7 +1047,7 @@
else\
echo "Creating $(DESTDIR)...";\
DESTDIR=`echo $(DESTDIR) | sed 's!/*$$!!'`;\
- mkdir $$DESTDIR || exit 1;\
+ mkdir -p $$DESTDIR || exit 1;\
fi;\
chmod 755 $(DESTDIR) || exit 1;\
fi;\
@@ -1066,7 +1066,7 @@
echo "$(DESTDIR)$(BINDIR) exists...";\
else\
echo "Creating $(DESTDIR)$(BINDIR)/...";\
- mkdir $(DESTDIR)$(BINDIR) || exit 1;\
+ mkdir -p $(DESTDIR)$(BINDIR) || exit 1;\
chmod 755 $(DESTDIR)$(BINDIR);\
fi;\
rm -f $(DESTDIR)$(BINDIR)/kermit;\
@@ -1104,9 +1104,9 @@
if test -d $(DESTDIR)$(MANDIR); then\
echo "$(DESTDIR)$(MANDIR) exists...";\
else\
- echo "Creating $(MANDIR)...";\
- mkdir $(MANDIR) || exit 1;\
- chmod 755 $(MANDIR) || exit 1;\
+ echo "Creating $(DESTDIR)$(MANDIR)...";\
+ mkdir -p $(DESTDIR)$(MANDIR) || exit 1;\
+ chmod 755 $(DESTDIR)$(MANDIR) || exit 1;\
fi;\
rm -f $(DESTDIR)$(MANDIR)/kermit.$(MANEXT);\
cp ckuker.nr $(DESTDIR)$(MANDIR)/kermit.$(MANEXT) || exit 1;\
@@ -1125,7 +1125,7 @@
echo "$(CERTDIR) exists...";\
else\
echo "Creating $(CERTDIR)...";\
- mkdir $(CERTDIR) || exit 1;\
+ mkdir -p $(CERTDIR) || exit 1;\
chmod 755 $(CERTDIR) || exit 1;\
fi;\
echo "Installing certificates file...";\
@@ -1146,7 +1146,7 @@
echo "$(DESTDIR)$(SRCDIR) exists...";\
else\
echo "Creating $(DESTDIR)$(SRCDIR)/...";\
- mkdir $(DESTDIR)$(SRCDIR) || exit 1;\
+ mkdir -p $(DESTDIR)$(SRCDIR) || exit 1;\
chmod 755 $(DESTDIR)$(SRCDIR);\
fi;\
echo "Copying source files to $(DESTDIR)$(SRCDIR)...";\
@@ -1168,7 +1168,7 @@
echo "$(DESTDIR)$(INFODIR) exists...";\
else\
echo "Creating $(DESTDIR)$(INFODIR)/...";\
- mkdir $(DESTDIR)$(INFODIR) || exit 1;\
+ mkdir -p $(DESTDIR)$(INFODIR) || exit 1;\
chmod 755 $(DESTDIR)$(INFODIR);\
fi;\
echo "Copying text files to $(DESTDIR)$(INFODIR)...";\