blob: 855298e2c5309bc9e5a85dd42de9ebc7e76ba1db [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE catmetadata SYSTEM "http://www.gentoo.org/dtd/metadata.dtd">
<catmetadata>
<longdescription lang="en">
x11-proto contains the X11 protocol headers.
</longdescription>
<longdescription lang="ja">
x11-protoカテゴリにはX11のプロトコルヘーダが含まれます。
</longdescription>
<longdescription lang="de">
Die Kategorie x11-proto enthält die Headerdateien für das
X11-Protokoll.
</longdescription>
<longdescription lang="pt">
A categoria x11-proto contém os cabeçalhos de protocolo de X11.
</longdescription>
<longdescription lang="pl">
Kategoria x11-proto zawiera nagłówki protokołu X11.
</longdescription>
<longdescription lang="es">
x11-proto contiene las cabeceras del protocolo X11.
</longdescription>
</catmetadata>