blob: 224fb7f4f7eab1ae5fb07b0fd8677fef29e200c5 [file] [log] [blame]
DIST libjcat-0.1.8.tar.gz 64828 BLAKE2B 86ebc635364cd78c05694baf3d5fe7d9bf6764629f4530f5ab8a9502887884b3d5369860806a252493a7a3208367b848e470730fb8c32d4c66cc8eb92df51990 SHA512 058bcf7ddddc7a3cedefcfcef9947c5f318fa806c8673b991be29f36e4fa0e09e51e972c0bebe0404fd92060715f8a497a0c0566d743bf6f3fa71bc3d94688c9