blob: 35651d32a224fc56d50c47dd64340314f5004914 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
/*
* Copyright (c) 2020 Synopsys, Inc. and/or its affiliates.
* Synopsys DesignWare XPCS helpers
*
* Author: Jose Abreu <Jose.Abreu@synopsys.com>
*/
#define SYNOPSYS_XPCS_ID 0x7996ced0
#define SYNOPSYS_XPCS_MASK 0xffffffff
/* Vendor regs access */
#define DW_VENDOR BIT(15)
/* VR_XS_PCS */
#define DW_USXGMII_RST BIT(10)
#define DW_USXGMII_EN BIT(9)
#define DW_VR_XS_PCS_DIG_STS 0x0010
#define DW_RXFIFO_ERR GENMASK(6, 5)
/* SR_MII */
#define DW_USXGMII_FULL BIT(8)
#define DW_USXGMII_SS_MASK (BIT(13) | BIT(6) | BIT(5))
#define DW_USXGMII_10000 (BIT(13) | BIT(6))
#define DW_USXGMII_5000 (BIT(13) | BIT(5))
#define DW_USXGMII_2500 (BIT(5))
#define DW_USXGMII_1000 (BIT(6))
#define DW_USXGMII_100 (BIT(13))
#define DW_USXGMII_10 (0)
/* SR_AN */
#define DW_SR_AN_ADV1 0x10
#define DW_SR_AN_ADV2 0x11
#define DW_SR_AN_ADV3 0x12
#define DW_SR_AN_LP_ABL1 0x13
#define DW_SR_AN_LP_ABL2 0x14
#define DW_SR_AN_LP_ABL3 0x15
/* Clause 73 Defines */
/* AN_LP_ABL1 */
#define DW_C73_PAUSE BIT(10)
#define DW_C73_ASYM_PAUSE BIT(11)
#define DW_C73_AN_ADV_SF 0x1
/* AN_LP_ABL2 */
#define DW_C73_1000KX BIT(5)
#define DW_C73_10000KX4 BIT(6)
#define DW_C73_10000KR BIT(7)
/* AN_LP_ABL3 */
#define DW_C73_2500KX BIT(0)
#define DW_C73_5000KR BIT(1)
/* Clause 37 Defines */
/* VR MII MMD registers offsets */
#define DW_VR_MII_MMD_CTRL 0x0000
#define DW_VR_MII_DIG_CTRL1 0x8000
#define DW_VR_MII_AN_CTRL 0x8001
#define DW_VR_MII_AN_INTR_STS 0x8002
/* Enable 2.5G Mode */
#define DW_VR_MII_DIG_CTRL1_2G5_EN BIT(2)
/* EEE Mode Control Register */
#define DW_VR_MII_EEE_MCTRL0 0x8006
#define DW_VR_MII_EEE_MCTRL1 0x800b
#define DW_VR_MII_DIG_CTRL2 0x80e1
/* VR_MII_DIG_CTRL1 */
#define DW_VR_MII_DIG_CTRL1_MAC_AUTO_SW BIT(9)
/* VR_MII_DIG_CTRL2 */
#define DW_VR_MII_DIG_CTRL2_TX_POL_INV BIT(4)
#define DW_VR_MII_DIG_CTRL2_RX_POL_INV BIT(0)
/* VR_MII_AN_CTRL */
#define DW_VR_MII_AN_CTRL_TX_CONFIG_SHIFT 3
#define DW_VR_MII_TX_CONFIG_MASK BIT(3)
#define DW_VR_MII_TX_CONFIG_PHY_SIDE_SGMII 0x1
#define DW_VR_MII_TX_CONFIG_MAC_SIDE_SGMII 0x0
#define DW_VR_MII_AN_CTRL_PCS_MODE_SHIFT 1
#define DW_VR_MII_PCS_MODE_MASK GENMASK(2, 1)
#define DW_VR_MII_PCS_MODE_C37_1000BASEX 0x0
#define DW_VR_MII_PCS_MODE_C37_SGMII 0x2
/* VR_MII_AN_INTR_STS */
#define DW_VR_MII_AN_STS_C37_ANSGM_FD BIT(1)
#define DW_VR_MII_AN_STS_C37_ANSGM_SP_SHIFT 2
#define DW_VR_MII_AN_STS_C37_ANSGM_SP GENMASK(3, 2)
#define DW_VR_MII_C37_ANSGM_SP_10 0x0
#define DW_VR_MII_C37_ANSGM_SP_100 0x1
#define DW_VR_MII_C37_ANSGM_SP_1000 0x2
#define DW_VR_MII_C37_ANSGM_SP_LNKSTS BIT(4)
/* SR MII MMD Control defines */
#define AN_CL37_EN BIT(12) /* Enable Clause 37 auto-nego */
#define SGMII_SPEED_SS13 BIT(13) /* SGMII speed along with SS6 */
#define SGMII_SPEED_SS6 BIT(6) /* SGMII speed along with SS13 */
/* VR MII EEE Control 0 defines */
#define DW_VR_MII_EEE_LTX_EN BIT(0) /* LPI Tx Enable */
#define DW_VR_MII_EEE_LRX_EN BIT(1) /* LPI Rx Enable */
#define DW_VR_MII_EEE_TX_QUIET_EN BIT(2) /* Tx Quiet Enable */
#define DW_VR_MII_EEE_RX_QUIET_EN BIT(3) /* Rx Quiet Enable */
#define DW_VR_MII_EEE_TX_EN_CTRL BIT(4) /* Tx Control Enable */
#define DW_VR_MII_EEE_RX_EN_CTRL BIT(7) /* Rx Control Enable */
#define DW_VR_MII_EEE_MULT_FACT_100NS_SHIFT 8
#define DW_VR_MII_EEE_MULT_FACT_100NS GENMASK(11, 8)
/* VR MII EEE Control 1 defines */
#define DW_VR_MII_EEE_TRN_LPI BIT(0) /* Transparent Mode Enable */
int xpcs_read(struct dw_xpcs *xpcs, int dev, u32 reg);
int xpcs_write(struct dw_xpcs *xpcs, int dev, u32 reg, u16 val);
int nxp_sja1105_sgmii_pma_config(struct dw_xpcs *xpcs);
int nxp_sja1110_sgmii_pma_config(struct dw_xpcs *xpcs);
int nxp_sja1110_2500basex_pma_config(struct dw_xpcs *xpcs);