blob: b074542495c55b4407626da7def60032ba3fe098 [file] [log] [blame]
obj-$(CONFIG_VME_CA91CX42) += vme_ca91cx42.o
obj-$(CONFIG_VME_TSI148) += vme_tsi148.o
obj-$(CONFIG_VME_FAKE) += vme_fake.o