blob: dc63eee105e0a7711aa7b7737757639fdb02b8ef [file] [log] [blame]
job.setup_dep(['mysql'])