blob: 3e23fa941447ec4366b787d397fd6a7e28941d50 [file] [log] [blame]
Vui lòng tháo tt c thiết b USB và SD để bt đầu khôi phc.