blob: 9676253ac42ba376159cf9f7053fae6ff6fbd949 [file] [log] [blame]
ההתקן שהכנסת אינו מכיל את Chrome OS. תרצה לנסות התקן אחר?