blob: 094cc2ef21a2be9d250ff9ef3f767fff8185fd47 [file] [log] [blame]
دستگاهی که متصل کردید فاقد Chrome OS است. دستگاه دیگری را امتحان می کنید؟