blob: 1c4e591a919bdae8f7e3df9c15635be2ec4ed819 [file] [log] [blame]
Chrome OS وجود ندارد یا خراب است.
لطفاً یک دستگاه بازیابی اطلاعات را متصل کنید.