blob: c7027990adcd922d2cb47b9ea8379cb2e942daad [file] [log] [blame]
El SO de Chrome no hi és o bé està malmès.
Connecteu un dispositiu de recuperació.