blob: 543a2f102a4536cf56e4291d6542182344a381bf [file] [log] [blame]
dummy
master
sane
slave