blob: a5dcd199721f158195b928ca624dc47b8a6f8ed7 [file] [log] [blame]
#!/bin/bash
sed 's,^\+\+\+.*,+++ '$2',' < $1 > $1.pat