blob: 84d898d205bf726519a54fca4c8a2ca035ffdbfb [file] [log] [blame]
Thiết b bn kết ni không cha H điu hành Chrome. Th mt thiết b khác?