blob: d2588a45776fd55d89ab615920c197ca647d0729 [file] [log] [blame]
อุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อไม่มี Chrome OS ลองใช้อุปกรณ์อื่นไหม