blob: 7f0a59b04d8c887d60a64db4e4ab588ed4c803e2 [file] [log] [blame]
โปรดถอดอุปกรณ์ USB และ SD ทั้งหมดออกก่อนเริ่มการกู้คืน