blob: cedfa1aba6f893793e68ac92367385e65e26d4aa [file] [log] [blame]
Ang inilagay mong device ay walang lamang Chrome OS. Sumubok ng isa pa?