blob: aed135bf72212897e5f1cd69ff0441ef0b52912a [file] [log] [blame]
Καταργήστε όλες τις συσκευές USB και SD για την εκκίνηση της ανάκτησης.