blob: abef6f79a92f77e4269ecb20b826c61c78dc8851 [file] [log] [blame]
group:audio
gid:18
users:cras,chronos,volume,midis