blob: c93ed2ffbfb966821ebff0d1e2a446877e29c18c [file] [log] [blame]
#!/usr/bin/env vpython
# [VPYTHON:BEGIN]
# wheel: <
# name: "infra/python/wheels/yapf-py2_py3"
# version: "version:0.24.0"
# >
# [VPYTHON:END]
# -*- coding: utf-8 -*-
import re
import sys
from yapf import run_main
if __name__ == '__main__':
sys.exit(run_main())